Bảng giá dịch vụ

Thanh toán 3 tháng

$ 10/app

Hàng tháng

Thanh toán 6 tháng

$ 9/app

Hàng tháng

Thanh toán 12 tháng

$ 8/app

Hàng tháng